Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/justcall/ftp/_classes/AppRouter.class.php5 on line 151
Oferta - Regulamin - JustCall.pl
zaloguj się
zapomniałeś hasła?

[ AKTYWACJA BRAMKI ]

Oferta - Regulamin


Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall

Pobierz tekst w formacie PDF


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały uregulowane odmiennie w treści konkretnej Umowy.
 2. Na potrzeby Regulaminu oraz Umowy przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych w ich treści pojęć:
  1. Cennik - wykaz cen stosownych przez Operatora wobec Klientów z tytułu realizacji na ich rzecz Usług oraz zasady ich naliczania publikowany na stronie www.justcall.pl;
  2. Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Klienta polegająca na zakupie i opłaceniu karty typu pre-paid o nominałach podanych w Cenniku przez stronę www;
  3. Klient - podmiot wnioskujący o świadczenie publicznie dostępnych Usług telekomunikacyjnych lub korzystający z takich Usług (przedsiębiorca dla celów związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, konsument dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu);
  4. Numer Telefonu - numer telefonu udostępniony przez Operatora, zgodny z Planem Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce;
  5. Okres Karencji - czas od momentu upłynięcia Okresu Ważności, w którym Klient zachowuje Numer Telefonu, może odbierać połączenia przychodzące oraz dokonać Doładowania Konta. Okres Karencji wynosi 14 dni;
  6. Okres Ważności - czas, w którym Klient może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany jest w Cenniku. W przypadku kolejnych doładowań konta Klienta, Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia upłynięcia ostatniego Okresu Ważności;
  7. Operator - Media Active Marcin Chyliński właściciel marki JustCall z siedzibą 09-402 Płock, ul. Partyzantów 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Płocka pod numerem WSA.III.6411/16478)96, posiadający nadany numer NIP 774-118-80-64, REGON 610264706.
  8. Opłata abonamentowa - opłata za stały dostęp do Usług Operatora oraz za utrzymanie numeru Klienta;
  9. Rachunek - faktura VAT wystawiana Klientowi po każdorazowym Doładowaniu Konta;
  10. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Klienta, stanowiący integralną część Umowy;
  11. Sieć JustCall - infrastruktura, która pozwala na realizację Usług, w szczególności ogół środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania Usług;
  12. Terminal - urządzenie końcowe po stronie Klienta zapewniające przyłączenie do sieci JustCall, w szczególności bramki VoIP obsługujące protokół SIP v.2, telefony IP lub soft-phone.
  13. Umowa - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże Regulaminie;
  14. Usługi - wskazane w treści Umowy usługi telekomunikacyjne, świadczone na jej podstawie przez Operatora na rzecz Klienta; w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń

§ 2. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowa jest zawierana po złożeniu przez Klienta Operatorowi zamówienia na stronie www.justcall.pl, oraz po uregulowaniu Opłaty Abonamentowej i wykonaniu Doładowania Konta.
 2. Zamówienie Usługi skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji www.justcall.pl w celu konfiguracji Usług.
 3. Klient korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 4. Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępniane Klientowi na stronie internetowej www.justcall.pl przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem i akceptacją Regulaminu.
 5. Zawarcie Umowy przez Operatora uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Usług na rzecz danego Klienta, w danej lokalizacji.

§ 3. ROZWIĄZANIE UMOWY I WYGAŚNIĘCIE UMOWY

 1. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Operator ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym do żądania od Klienta odszkodowania, jeżeli wskutek działań Klienta określonych w ust. 1 Operator poniesie szkodę.
 3. Umowa z Klientem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia Usług, co następuje po upływie Okresu Karencji.
 4. Niewykorzystana w momencie upływu Okresu Ważności Wartość Konta nie podlega zwrotowi.
 5. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
  1. Klient uporczywie narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług Operatora;
  2. Klient korzysta z Usług do celów niezgodnych z prawem;
  3. dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
  4. z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze świadczenie na rzecz Klienta Usług lub też zapewnienia ich należytej jakości;
  5. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta;
  6. Operatorowi zostaną cofnięte lub ograniczone przyznane uprawnienia w zakresie świadczenia Usług.

§ 4. ZAKRES USŁUG

 1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.justcall.pl, w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez Klienta przy użyciu Terminala podłączonego do sieci internet.
 2. Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.
 3. Operator świadczy Usługi na obszarze kraju Operatora zgodnie z obowiązującym prawem, zawartą Umową i Regulaminem. Operator świadczy Usługi w zakresie połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i na telefony komórkowe. Operator umożliwi Klientowi korzystanie z innych usług z chwilą uzyskania prawnej i technicznej możliwości ich świadczenia.
 4. Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora Klient może korzystać z usług w zakresie i na warunkach określonych Umową.
 5. Operator zapewnia Klientowi bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi.
 6. Operator może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usług lub zmienić warunki ich świadczenia, na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usług oraz w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej, w sytuacjach szczególnego zagrożenia, bądź konieczności zachowania ochrony integralności sieci. W takiej sytuacji za ten okres Klientowi odszkodowanie nie przysługuje.
 7. Osoby działające w imieniu Operatora mogą włączyć się do trwającego połączenia, jeśli jest to niezbędne do usunięcia awarii, zakłóceń lub w innym celu, związanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem Usług, pod warunkiem jednakże sygnalizacji tego faktu osobom uczestniczącym w połączeniu.
 8. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usług, danych dotyczących Klienta, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych na rzecz Klienta Usług, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.

§ 5. OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Opłaty za Usługi świadczone Klientowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 2. Klient uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta.
 3. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
 4. Klient może korzystać z Usług do momentu wyczerpania Wartości Konta, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności.
 5. W momencie wyczerpania Wartości Konta lub upłynięcia Okresu Ważności następuje zawieszenie na Okres Karencji świadczenia płatnych połączeń wychodzących oraz innych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
 6. W Okresie Karencji Klient zachowuje:
  1. do dyspozycji Numer Telefonu,
  2. możliwość przyjmowania połączeń przychodzących,
  3. dostęp do aplikacji www.justcall.pl,
  4. możliwość Doładowania Konta i przedłużenia Okresu Ważności.
 7. Operator dopuszcza przerwanie połączenia w chwili wykorzystania Wartości Konta.
 8. Klient odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych swoich danych, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
 9. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas Doładowywania Konta.
 10. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry, przedłużając Okres Ważności zgodnie z okresem podanym w Cenniku.
 11. Koszty połączeń z tytułu realizacji Usług są naliczane na postawie cen wskazanych w Cenniku, obowiązującym w chwili wykonania Usługi oraz w sposób tam wskazany. Operator może nadto zaoferować Klientowi korzystanie ze szczególnych pakietów lub produktów taryfowych.

§ 6. ZOBOWIĄZANIA OPERATORA

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym ustawą - Prawo telekomunikacyjne i Regulaminem chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy osoby trzeciej, za którą Operator nie ponosi odpowiedzialności, winy Klienta, osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność lub niezachowania przez niego przepisów bądź postanowień Regulaminu.
 2. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Klientów usługi JustCall.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do numerów alarmowych, w szczególności Pogotowia Ratunkowego, Policji i Straży Pożarnej za pomocą usługi JustCall. Operator nie gwarantuje dostępu do połączeń audioteksowych 0700 lub z podziałem opłaty 0800.
 4. Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Klientów na stronie www.justcall.pl
 5. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
  1. niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  2. niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Klient jest podłączony do sieci internet,
  3. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość przekazu głosu,
  4. korzystania z usługi przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Klienta,
  5. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
  6. działania siły wyższej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Operatora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
 2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres bok@justcall.pl.
 4. W przypadku wniesienia reklamacji Klient otrzymuje w terminie 14 dni pocztą elektroniczną potwierdzenie jej wniesienia. Rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, zwalnia Operatora od obowiązku potwierdzania wniesienia reklamacji.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia przesłanego na adres bok@justcall.pl
 6. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. dodatkowo w przypadku reklamacji dotyczącej wartości użycia, Klient zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę,
  4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  5. numer przydzielony Klientowi, którego dotyczy reklamacja,
  6. kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności,
  7. w przypadku gdy Klient domaga się wypłaty odszkodowania, kary umownej lub innej należności - wysokość żądanej kwoty oraz numer rachunku bankowego, ewentualnie wniosek o zaliczenie kwoty na poczet przyszłych płatności;
 7. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Wartości Konta o uznaną kwotę, lub na wniosek Klienta poprzez wypłatę uznanej kwoty Klientowi. Warunkiem wypłaty uznanej kwoty jest podanie przez Klienta numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. Operator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Klienta skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
 9. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 10. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Klient może w terminie 14 dni wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji, który rozpatrzy odwołanie i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.
 11. Spory pomiędzy Klientem a JustCall dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usług (wartość użycia) mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego lub postępowania przed sądem polubownym.
 12. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, mediacyjnym lub polubownym, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 8. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2007 roku.
 2. Operator powiadomi Klienta o każdej zmianie niniejszego Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu, nie wypowie on Umowy w trybie §3 ust 3 Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego Regulaminu oraz akceptuje postanowienia.
 3. Aktualny tekst Regulaminu i Cennik są dostępne na stronie internetowej Operatora www.justcall.pl.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Klienta zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 2. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych w szczególności w sieci Internet.
 3. Operator ma prawo organizować promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i warunki świadczenia Usług określone w Regulaminie. Zasady i warunki promocji są określone w Regulaminie Promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, Cennikiem lub Regulaminem Promocji, będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Operatora.